اتحادیه اپراتور های تاور کرین اصفهان

رئیس اتحادیه

رئیس اتحادیه

مصطفی سلیمانی

نایب رئیس اتحادیه

نایب رئیس اتحادیه

مهرداد دینی

خزانه دار اتحادیه

خزانه دار اتحادیه

اکبر نظری

دبیر اتحادیه

دبیر اتحادیه

مجید فاتحی

سایر اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

فرهاد دینی

اعضای هیئت مدیره

محمد جعفر کریمی

اعضای هیئت مدیره

علی اصغر غلامی

بازرسان اتحادیه

بازرس اتحادیه

رضا عباسیان

بازرس اتحادیه

نوذر لطفی

: مزایا عضویت در صنف

 • پایه حقوق بالا طبق مصوبه صنف
 • رد شدن بیمه اپراتوری و گرفتن سختی کار
 • مورد تایید قرار گرفتن اتحادیه
 • بیمه شدن از طرف صنف
 • داشتن پشتیبان برای احیای حق خود
تاور کرین

: مدارک مورد نیاز برای عضویت

 • 1 - کپی شناسنامه و کارت ملی
 • 2 - کپی گواهینامه تاور کرین از فنی و حرفه ای
 • 3 - ارائه سوابق بیمه
 • 4 - واریز مبلغ 250.000 حق عضویت
 • 5 - دو قطعه عکس 4 × 3
 • 6 - عکس ها پشت نویسی شود
 • 7 - اپراتور باید ایرانی الاصل باشد
 • 8 - به حساب : 6037998121436140

: اپراتور های عضو اتحادیه

هم اکنون 130 اپراتور عضو اتحادیه می باشند

لطفا صبور باشید