اتحادیه اپراتور های تاور کرین اصفهان

آدرس اتحادیه

رئیس اتحادیه

رئیس اتحادیه : مصطفی سلیمانی

آدرس : اصفهان - خیابان انوشیروان ( امام خمینی ) - خیابان بهارستان غربی - چهار راه توحید - نبش خیابان شهدای مارچین - جنب نانوایی

etehadieh.tower.crane.esfahan@gmail.com : ایمیل

شماره ثبت : 481-3/1-5