اتحادیه اپراتور های تاور کرین اصفهان

اتحادیه اپراتور های تاور کرین اصفهان

اتحادیه اپراتور های تاور کرین اصفهان در تاریخ 1399/11/30 با همت جمعی از اپراتور های با تجربه تاسیس گردید و هدف از تاسیس این اتحادیه بهبود وضعیت اپراتور های تاور کرین اصفهان و حمایت از آنها جهت احیای حق خود می باشد.این اتحادیه همواره در جهت بهتر شدن معیشت اپراتور های تاور کرین ، دسترسی آسان تر به فرصت های شغلی مناسب و معرفی این شغل به سایر ارگان ها جهت گرفتن حق سختی کار و کد بیمه تلاش می کند. لازم به ذکر است که این مهم مُیَسر نمی شد مگر با همدلی و حمایت همه جانبه اپراتورهای تاور کرین استان اصفهان

... به امید روزهای بهتر